این مرد جادویی نیست

این مرد جادویی نیست

 

 

برای دریافت آخرین اخبار یک اس ام اس خالی به شماره ی زیر بفرستید

 (+98)  5000 52 99 59

Mentalist, Mind Reader, Hypnotist - Illusionist
عضو انجمن بین المللی شعبده بازان  |  عضو انجمن شعبده بازان آمریکا
Member of The International Brotherhood of Magician - IBM
Member of The Society Of American Magicians -
SAM

Design by Saeed FathiRowshan
Photos By Far Studio & Noghte Studio
Copyright 2010-15 By MagicOfSaeed.com All Rights Reserved

 

سعید فتحی روشن منتالیست (شعبده باز)
Saeed FathiRowshan - Mentalist